Hà Nội tăng học phí trường công lập từ 1/1/2016

Hà Nội tăng học phí trường công lập từ 1/1/2016

Cụ thể, đối với khu vực thành thị, mức học phí công lập mỗi tháng của học sinh là 60.000 đồng/tháng (hiện tại là 40.000 đồng). Khu vực nông thôn là 30.000 đồng (hiện nay là 20.000 đồng). Khu vực miền núi là 8.000 đồng (hiện nay là không thu).