OCH: Quý 4 bất ngờ lỗ 23,7 tỷ đồng

OCH: Quý 4 bất ngờ lỗ 23,7 tỷ đồng

Cuối năm 2014, OCH vẫn còn khoản phải thu 128 tỷ đồng đối với ông Hà Trọng Nam. Số dư đầu năm của khoản mục này là 104 tỷ đồng. Lãi vay thu từ khoản tiền ứng trước cho ông Hà Trọng Nam năm 2014 lên tới 14 tỷ đồng.