Bộ Chính trị yêu cầu chỉ vay trong khả năng trả nợ

Bộ Chính trị yêu cầu chỉ vay trong khả năng trả nợ

VietTimes -- Ngày 18/11/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững (Nghị quyết số 07-NQ/TW). VietTimes trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết này.