Tăng quyền tự quyết tài chính cho các hội không sử dụng kinh phí nhà nước

Tăng quyền tự quyết tài chính cho các hội không sử dụng kinh phí nhà nước

VietTimes -- Hiện vẫn đang tồn tại 2 loại hội: Hội có nguồn tiền thù lao cho cán bộ chuyên trách do ngân sách nhà nước chi trả và loại hội mà tiền thù lao do nguồn kinh phí tự có của của hội chi trả. Đối với các hội dùng nguồn tiền nhà nước trả thù lao thì phải do nhà nước quy định và quản lý; còn đối với các hội sử dụng kinh phí tự có thì cần có quyền tự quyết.
Luật về Hội phải đáp ứng đủ nhu cầu phản biện xã hội

Luật về Hội phải đáp ứng đủ nhu cầu phản biện xã hội

VietTimes -- Đối tượng điều chỉnh của Luật về Hội gồm Doanh nghiệp, Nhà nước và các Tổ chức Dân sự - Xã hội. Trong đó, Tổ chức Dân sự - Xã hội là yếu tố then chốt, ảnh hưởng sâu sắc tới cấu trúc phát triển xã hội nhưng dự thảo Luật về Hội hiện chưa thực sự tạo điều kiện cho nhân tố này.