HAGL của Bầu Đức thu lãi lớn từ cho vay tài chính

HAGL của Bầu Đức thu lãi lớn từ cho vay tài chính

Năm 2014, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) của doanh nhân mê bóng đá Đoàn Nguyên Đức cán đích với lợi nhuận trước thuế đạt 1.773,977 tỷ đồng, tăng 775,473 tỷ so với năm 2013. Phần lớn lợi nhuận thu được từ hoạt động tài chính của Tập đoàn.