Cách mạng công nghiệp 4.0: Liều “Doping” của smart city

Cách mạng công nghiệp 4.0: Liều “Doping” của smart city

Việc xây dựng các thành phố thông minh để giải quyết các vấn đề của đô thị có từ lâu, trước khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 bắt đầu, song sau khi cuộc cách mạng này diễn ra, với những công nghệ mới thì việc triển khai smart city mới thực sự bùng nổ.