Ba vấn đề quan trọng mà Bộ Chính trị vừa trình Ban Chấp hành TƯ xem xét, quyết định
Khai mạc Hội nghị Trung ương 8:

Ba vấn đề quan trọng mà Bộ Chính trị vừa trình Ban Chấp hành TƯ xem xét, quyết định

Tại Hội nghị Trung ương 8, Bộ Chính trị trình Trung ương xem xét, quyết định việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII và xem xét, quyết định thi hành kỷ luật cán bộ theo quy định của Đảng.