An toàn thực phẩm: Xóa bỏ “rau hai luống, lợn hai chuồng“

An toàn thực phẩm: Xóa bỏ “rau hai luống, lợn hai chuồng“

VietTimes -- Chương trình "Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020" nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn... sớm xóa bỏ hiện tượng sản xuất "rau hai luống, lợn hai chuồng".