Vietcombank chốt danh sách dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019, tiếp tục trình phương án tăng vốn

Vietcombank chốt danh sách dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019, tiếp tục trình phương án tăng vốn

VietTimes -- Dù chỉ bán được hơn 30% số cổ phần theo kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Vietcombank đã thu về hơn 6.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư là GIC Private Limited và Mizuho Bank. Kết quả tích cực sẽ tạo động lực để Vietcombank tiếp tục sử dụng phương án này để tăng vốn điều lệ.