Ngành Công Thương ứng dụng KHCN: cơ hội đột phá từ CMCN 4.0

Ngành Công Thương ứng dụng KHCN: cơ hội đột phá từ CMCN 4.0

VietTimes -- Ứng dụng khoa học và công nghệ trong quá trình tái cơ cấu ngành Công Thương nhằm cơ cấu lại sản xuất của ngành, đảm bảo chất lượng tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh của ngành và doanh nghiệp; đón đầu cơ hội phát triển đột phá từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.