Thủ tướng yêu cầu tăng cường phối hợp xây dựng CSDL quốc gia về dân cư

Thủ tướng yêu cầu tăng cường phối hợp xây dựng CSDL quốc gia về dân cư

VietTimes -- Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, sẵn sàng kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phù hợp khung kiến trúc của Chính phủ điện tử Việt Nam, tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí.