”Sự ” ỡm ờ” của giá trị (Kỳ 3)
Viết tiếp bài “ vì sao người ta kiếm tiền giỏi?

”Sự ” ỡm ờ” của giá trị (Kỳ 3)

Giành được cơ chế giao đất với giá như cho, tiến hành một cuộc “ hôn nhân” có yếu tố nước ngoài, rồi chuyển nhượng cổ phần, chiếm dụng vốn, áp đặt thanh toán bằng ngoại tệ quy đổi VNĐ…