Những khuất tất trong liên doanh Megastar

Những khuất tất trong liên doanh Megastar

Trước quá nhiều khuất tất liên quan đến chuyển nhượng cổ phần, vay vốn dẫn đến mất quyền kiểm soát, cổ đông của Công ty CP văn hóa Phương Nam đã bỏ công sức tự điều tra, mong tìm ra sự thật, trước khi đại hội đồng cổ đông diễn ra vào ngày 16/7.