T.Ư tán thành tờ trình của Bộ Chính trị về nhân sự

T.Ư tán thành tờ trình của Bộ Chính trị về nhân sự

Trung ương đã thảo luận, tán thành Tờ trình của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giới thiệu nhân sự Ban chấp hành TƯ khóa 12 và Báo cáo của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chức danh lãnh đạo chủ chốt từ Đại hội 6 đến trước Đại hội 12.