Ai hưởng lợi khi bỏ giao dịch địa ốc qua sàn

Ai hưởng lợi khi bỏ giao dịch địa ốc qua sàn Analysis

Nếu không giao dịch bất động sản qua sàn, quá trình mua bán trên thị trường từ sơ cấp (chủ đầu tư bán lần đầu) đến thứ cấp (mua đi bán lại) sẽ nhanh gọn hơn, khách hàng đóng vai trò chủ động đồng thời có thể giảm được chi phí.