Bẻ cong lịch sử - thủ đoạn phá hoại cực đoan

Bẻ cong lịch sử - thủ đoạn phá hoại cực đoan

Lịch sử là sự kiện về quá khứ gắn liền với nhân loại, sự phát triển của quốc gia, dân tộc. Nhà bác học La Mã Cicero (106-45 TCN) đưa ra quan điểm: "Historia magistra vitae" (lịch sử chính yếu cuộc sống) với yêu cầu đạt tới "lux veritatis" (ánh sáng sự thật).