Radar xuyên tường gây tranh cãi của Cảnh sát Mỹ

Radar xuyên tường gây tranh cãi của Cảnh sát Mỹ

Một thiết bị gọi là radar xuyên tường cho phép nhân viên cảnh sát phát hiện chuyển động đối tượng cách xa 50m, thậm chí xuyên qua tường gây tranh cãi ở Mỹ được 50 cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ bí mật sử dụng trong hai năm qua.