'Thế giới di động' và văn hoá kinh doanh

'Thế giới di động' và văn hoá kinh doanh

Xây dựng văn hóa và văn hóa doanh nghiệp nói riêng không phải chỉ để phục vụ cho việc kiếm tiền mà đó chính là góp phần kiến thiết nền tảng giá trị quốc gia trong thời đại nhiều nhiễu loạn các chuẩn mực.