Xây dựng Bộ TT&TT điện tử giai đoạn 2016 - 2020

VietTimes -- Ngày 20/9, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký quyết định phê duyệt bổ sung nhiệm vụ, dự án thuộc kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng Bộ TT&TT điện tử giai đoạn 2016- 2020.

Các đơn vị Bộ TT&T sẽ kết nối, liên thông hệ thống quản lý văn bản điện tử và điều hành với văn phong Chính phủ.

Các đơn vị Bộ TT&T sẽ kết nối, liên thông hệ thống quản lý văn bản điện tử và điều hành với văn phong Chính phủ.

Theo đó, để thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch trên thì Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định, thực hiện trong giai đoạn 2016- 2020.

Quyết định phê duyệt một số nhiệm vụ cụ thể như sau: Xây dựng, duy trì, cập nhật Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử; Đồng thời các cơ quan liên quan phải thiết lập, vận hành, duy trì hạ tầng kỹ thuật Bộ điện tử. Trong đó, cần quy hoạch, hoàn thiện hạ tầng mạng Wan của Bộ, thiết lập bổ sung các kênh truyền hình từ trụ sở Bộ đến các cơ quan, đơn vị hiện chưa kết nối, hoàn thiện hạ tầng CNTT tạo nền tảng phát triển Bộ TT&TT điện tử...

Bên cạnh đó, cần phải tích hợp thông tin và dịch vụ công trực tuyến, theo đó các đơn vị phải kết nối, liên thông hệ thống quản lý văn bản điện tử và điều hành với văn phòng Chính phủ; tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của các đơn vị lên Cổng thông tin điện tử của Bộ, liên thông với Cổng thông tin điện tử Quốc gia, Cổng dịch vụ công Quốc gia; kết nối, chia sẻ thông tin từ trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử, hệ thống điều hành, tác nghiệp nội bộ của các đơn vị với Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Đồng thời, cần thường xuyên nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về CNTT, thực hiện hoạt động ứng dụng CNTT của các đơn vị. Trong đó, cần xây dựng các phần mềm quản lý; cập nhật và duy trì trường đào tạo Online của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT; duy trì, cập nhật trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các đơn vị.