Từ 5.12, muốn làm sếp DNNN phải đạt đủ 10 điều kiện

Kể từ ngày 5.12.2015, các cá nhân muốn được bổ nhiệm làm lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước sẽ phải đạt đủ 10 điều kiện do Chính phủ quy định.

Từ 5.12, muốn làm sếp DNNN phải đạt đủ 10 điều kiện

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 97/2015/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, có hiệu lực từ ngày 5.12.2015.

Theo đó, Nghị định quy định, người muốn giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng thành viên; Chủ tịch công ty;  Thành viên Hội đồng thành viên; Kiểm soát viên; Tổng giám đốc; Phó Tổng giám đốc; Giám đốc; Phó Giám đốc; Kế toán trưởng.

Đồng thời, Nghị định 97 của Chính phủ cũng nêu rõ, việc bổ nhiệm lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước phải đảm bảo 10 điều kiện sau:

Thứ nhất, phải đạt tiêu chuẩn chung của Đảng, Nhà nước và tiêu chuẩn của chức danh do cấp có thẩm quyền ban hành.

Thứ hai, phải được quy hoạch cho chức danh bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ hoặc được quy hoạch vào chức danh tương đương với chức danh bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ nơi khác. 

Thứ ba, phải có đủ hồ sơ cá nhân được cấp có thẩm quyền thẩm định, xác minh, xác nhận.

Thứ tư, phải trong độ tuổi bổ nhiệm. Cụ thể, phải đủ tuổi (tính theo tháng) để công tác được ít nhất 1 nhiệm kỳ của chức danh quản lý tính đến ngày cấp có thẩm quyền ký phê duyệt chủ trương bổ nhiệm.

Trường hợp người quản lý doanh nghiệp do nhu cầu công tác mà được giao giữ chức vụ mới tương đương hoặc thấp hơn chức vụ đang giữ thì không tính tuổi bổ nhiệm.

Trường hợp người quản lý doanh nghiệp bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật từ khiển trách đến hạ bậc lương hoặc bị miễn nhiệm hoặc từ chức vì vi phạm kỷ luật, pháp luật, sau 1 năm kể từ ngày bị cấp có thẩm quyền đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ hoặc kể từ ngày quyết định kỷ luật, từ chức, miễn nhiệm có hiệu lực thi hành (kể cả kỷ luật do vi phạm trước đó nhưng đến nay mới được phát hiện và mới có quyết định kỷ luật), nếu được xem xét, đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý thì phải đủ tuổi (tính theo tháng) để công tác được ít nhất 1 nhiệm kỳ của chức danh quản lý tính đến ngày cấp có thẩm quyền ký phê duyệt chủ trương bổ nhiệm.

Thứ năm, phải có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao do cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận. Thời điểm chứng nhận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ cho cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ không quá 6 tháng.

Thứ sáu, không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

Thứ bảy, không đang trong thời gian thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

Thứ tám, không đang trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử.

Thứ chín, trường hợp nhân sự được đề nghị bổ nhiệm đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra thì cấp có thẩm quyền quyết bổ nhiệm trao đổi với trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra trước khi bổ nhiệm.

Cuối cùng, ngoài các điều kiện quy định nêu trên, việc bổ nhiệm Kiểm soát viên, Kế toán trưởng còn phải tuân theo các quy định của pháp luật có liên quan.          

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định thời hạn giữ chức vụ người quản lý doanh nghiệp là 5 năm. Riêng đối với Kiểm soát viên, thời hạn giữ chức vụ là 3 năm

Theo Một thế giới