Từ 2016, thu hồi xe biển ngoại giao không đổi chủ

Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản gia hạn xử lí xe mang biển số ngoại giao, nước ngoài của các dự án sử dụng nguồn ODA và nguồn viện trợ gửi các bộ, ngành và địa phương. Theo đó, nếu quá31/12/2015 mà các xe chưa đượcxác lập quyền sở hữu nhà nước thì Bộ Tài chính sẽ thu hồi xe.

Từ 2016, thu hồi xe biển ngoại giao không đổi chủ

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị: đối với xe ô tô mang biển số ngoại giao, nước ngoài do các tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện dự án sử dụng nguồn ODA và nguồn viện trợ chuyển giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị của Việt Nam thuộc phạm vi quản lí của dự án đã kết thúc trước 1/1/2015, nhưng đến nay chưa có quyết định xác lập quyền sở hữu của nhà nước khẩn trương thực hiện thủ tục xác lập quyền sở hữu của nhà nước trước ngày 31/12/2015.

Quá thời hạn này mà chưa hoàn thành việc xử lí thì Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Công an thu hồi xe. Tổ chức, cá nhân vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 192 (2013) về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lí, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

Sau khi thực hiện xong thủ tục xác lập quyền sở hữu của nhà nước, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan khẩn trương thực hiện thủ tục đổi biển số và thực hiện xử lí theo quy định, thông báo kết quả về Bộ Tài chính trước ngày 31/1/2016.

Đối với xe ô tô của các dự án kết thúc sau ngày 31/12/2015 thì thực hiện xử lí theo Nghị định số 29 (2014)và các thông tư liên quan đến qui định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lí, xử lí tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước.

Theo PLTP