Từ 10/12, cưỡng chế chủ đầu tư "ôm" phí bảo trì chung cư

Nếu chủ đầu tư không bàn giao 2% phí bảo trì chung cư cho Ban quản trị theo đúng quy định, UBND cấp tỉnh sẽ ra quyết định cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư.

Từ 10/12, cưỡng chế chủ đầu tư "ôm" phí bảo trì chung cư

Quy định trên được đưa ra tại Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở vừa được Chính phủ ban hành. Có hiệu lực thi hành từ ngày 10-12-2015.

Cụ thể, trong trường hợp chủ đầu tư không bàn giao kinh phí bảo trì hoặc bàn giao không đầy đủ, không đúng hạn theo quy định thì Ban quản trị gửi văn bản tới UBND cấp tỉnh có nhà chung cư yêu cầu chủ đầu tư phải bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của chung cư. Thông thường kinh phí này là 2% giá trị hợp đồng mua bán căn hộ.

Trong 15 ngày kể từ khi nhận được văn bản từ Ban quản trị, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra. Nếu các bên đã quyết toán số liệu kinh phí mà chủ dự án vẫn chưa bàn giao khoản kinh phí này thì UBND tỉnh phải có văn bản yêu cầu chủ đầu tư thực hiện.

Trong 7 ngày kể từ khi nhận được văn bản của UBND cấp tỉnh thì chủ dự án phải bàn giao kinh phí bảo trì này cho Ban quản trị. Nếu chưa quyết toán số liệu thì các bên phải thống nhất quyết toán cho Ban quản trị trong 10 ngày khi nhận được văn bản.

Quá thời hạn trên, mà chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao thì UBND cấp tỉnh phải có trách nhiệm ra quyết định cưỡng chế thu hồi kinh phí bảo trì giao cho Ban quản trị, và gửi quyết định này cho chủ đầu tư, Ban quản trị và tổ chức tín dụng nơi chủ đầu tư mở tài khoản.

Việc thực hiện cưỡng chế trong vòng 30 ngày. Kinh phí phải bàn giao là toàn bộ số tiền bảo trì (cả gốc và lãi) theo số liệu kinh phí mà các bên đã quyết toán; nếu các bên không thống nhất quyết toán số liệu thì bàn giao theo số liệu ghi trong quyết định cưỡng chế của UBND cấp tỉnh.

Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định cưỡng chế của UBND cấp tỉnh, tổ chức tín dụng đang quản lý tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì nhà chung cư hoặc quản lý tài khoản khác của chủ đầu tư theo quyết định cưỡng chế có trách nhiệm chuyển kinh phí sang tài khoản do Ban quản trị lập để quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về nhà ở và quyết định cưỡng chế.

Theo Trí thức trẻ