Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chấn chỉnh việc báo cáo thành tích

"Tôi đề nghị đại biểu các tỉnh không báo cáo thành tích, cần tập trung trí tuệ, thảo luận cụ thể, thẳng thắn, đóng góp thiết thực vào các nhóm vấn đề, để năm 2017 và những năm tiếp theo làm tốt hơn, hiệu quả hơn." 

Hội nghị Tổng kết công tác của Ban Chỉ đạo Tây Bắc, ngày13/1, tại Bắc Kạn. (Ảnh: Ban Kinh tế TW)

Hội nghị Tổng kết công tác của Ban Chỉ đạo Tây Bắc, ngày13/1, tại Bắc Kạn. (Ảnh: Ban Kinh tế TW)

Đây là ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Nguyễn Văn Bình tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Ban Chỉ đạo Tây Bắc, ngày 13/1, tại Bắc Kạn.

Năm khởi động khó khăn


Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các địa phương, đồng thời là năm diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước – Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Do đó ngay từ đầu năm, các địa phương trong vùng đã tập trung điều hành thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, cùng với sự nỗ lực, cố gắng, vươn lên của nhân dân các dân tộc.

Tại  Hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, năm 2016, các tỉnh vùng Tây Bắc gặp nhiều khó khăn thách thức do tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp… ảnh hưởng đến nước ta, thêm vào đó là tình trạng biến đổi khí hậu diễn biến bất thường, đặc biệt là rét đậm, rét hại, bão lũ,... Ngoài ra, sự chống phá của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc vẫn không ngừng tiếp diễn.

“Song với sự quyết tâm, phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, cùng với sự nỗ lực, cố gắng, vươn lên của nhân dân các dân tộc và sự quan tâm của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Tây Bắc, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, hiệu quả của cấp uỷ, chính quyền các địa phương trong vùng, kinh tế các tỉnh vùng Tây Bắc tiếp tục ổn định và phát triển khá,  đời sống kinh tế, văn hoá - xã hội của nhân dân không ngừng được cải thiện, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững…,” ông ghi nhận.

Ngân sách không đủ chi


Tuy nhiên,  đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng thẳng thắn chỉ ra, mặc dù được nhiều kết quả quan trọng nhưng hiện nay đời sống của một bộ phận nhân dân vùng Tây Bắc còn rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, tình trạng thiếu đói còn xảy ra ở nhiều địa phương. Thu ngân sách trên địa bàn mới đáp ứng được khoảng 1/3 chi ngân sách địa phương, kinh tế phát triển chưa bền vững đồng thời tình trạng phá rừng, di cư tự do còn tiếp diễn. 

Về an ninh, hoạt động tuyên truyền lập “Nhà nước Mông”, hoạt động của “tổ chức Dương Văn Mình” đang tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định, chưa kể đến các hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật khác vẫn diễn ra. 

Thêm vào đó, năng lực quản lý, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở còn hạn chế, yếu kém, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng chưa hiệu quả.

Vì vậy, để đáp ứng được cầu mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2017, đồng chí Nguyễn Văn Bình yêu cầu Hội nghị tập trung thảo luận vào một số nhóm vấn đề: 

Thứ nhất, làm rõ tình hình, những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, xây dựng hệ thống chính trị.

Thứ hai, dựa trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng Khóa XII, các nghị quyết đại hội của địa phương, tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển của vùng, từng địa phương để góp ý, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017.

Thứ ba, đề xuất hoàn thiện mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Tây Bắc, cơ chế phối hợp công tác đảm bảo thiết thực, hiệu quả giữa Ban Chỉ đạo Tây Bắc với các các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương trong vùng Tây Bắc.

Thứ tư, đề xuất với Đảng và Chính phủ (thông qua Ban Chỉ đạo Tây Bắc) về cơ chế, chính sách cùng các giải pháp chỉ đạo đối với vùng Tây Bắc, để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, công tác dân tộc, tôn giáo, xây dựng hệ thống chính trị, về liên kết vùng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên các tuyến, trong từng vùng.

Theo TTXVN