Thông tư quy định chi tiết về chuyển mạng giữ nguyên số sẽ có hiệu lực từ 8/1/2018

VietTimes -- Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa ban hành một số Thông tư quy định về kỹ thuật quốc gia, vận hành thông tin mạng, truyền thông vô tuyến và quy định về chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số

Ảnh minh họa. Nguồn Bộ TT&TT.

Ảnh minh họa. Nguồn Bộ TT&TT.

Thông tư 35/2017/TT-BTTTT ngày 23/11/2017 Quy định về chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số gồm 4 chương và 14 điều. Chương 1 gồm phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, Giải thích từ ngữ, Quy định chung; Chương 2 thực hiện, từ chối và hủy chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số, gồm các điều về Thực hiện chuyển mạng,từ chối chuyển mạng, hủy chuyển mạng.

Chương 3, Quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan gồm các điều về Quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di dộng mặt đất, Quyền và nghĩa vụ doanh nghiệp chuyển đi, Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp chuyển đến, Trách nhiệm của Cục Viễn thông; Quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại nội hạt, đường dài trong nước và quốc tế và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại nội hạt, đường dài trong nước và quốc tế và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động mặt đất. Chương 4 gồm các điều Tổ chức thực hiện, Điều khoản thi hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 8/1/2018.

Cùng với đó, các Thông tư về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện tử đối với thiết bị DECT; Thông tư Quy định về quản lý, vận hành kết nối,sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dụng của các cơ quan Đảng, Nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 5/12/2017; Thông tư về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền dẫn vô tuyến điện cố định và thiết bị phụ trợ”; Thông tư về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm mặt đất di động trong băng tần Ku”; Thông tư về “ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị viba số điểm-điểm”; Thông tư về “ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức âm lượng và mức đỉnh thực cực đại của tín hiệu âm thanh trong các chương trình truyền hình” cũn đồng thời được phê duyệt và sẽ có hiệu lực thi hành  kể từ ngày 1/7/2018.