Thanh tra phát hiện 33,5% số đối tượng, dự án có vi phạm pháp luật đất đai

Các vi phạm chủ yếu là không sử dụng đất hoặc tiến độ thực hiện dự án chậm so với tiến độ ghi trong dự án được duyệt; sử dụng đất không đúng mục đích, cho thuê lại hoặc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất,...

Dự án 8B Lê Trực vi phạm nghiêm trọng.

Dự án 8B Lê Trực vi phạm nghiêm trọng.

Báo cáo tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2015 của Bộ Tài nguyên và môi trường cho biết, năm 2015, toàn ngành đã triển khai 2.623 cuộc thanh tra, kiểm tra, bao gồm 39 cuộc kiểm tra hành chính và 2.584 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 8.860 tổ chức, cá nhân.

Qua thanh kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính 1.472 tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 77,9 tỷ đồng, kiến nghị truy thu nộp ngân sách nhà nước hơn 117,8 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 8.534 ha đất, 89 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, 22 giấy phép hoạt động khoáng sản... 

Riêng trong lĩnh vực đất đai, toàn ngành đã tiến hành 622 cuộc thanh tra, kiểm tra về đất đai đối với 1.665 tổ chức, cá nhân.

Trong đó, Bộ Tài nguyên và môi trường đã tiến hành 16 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 29 tổ chức, gồm: 5 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai của 18 tổ chức sử dụng đất trong việc đầu tư thực hiện dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn 5 tỉnh, thành phố.

8 cuộc kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật đất đai tại 8 tỉnh, 2 cuộc thanh tra đột xuất (do Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì) và 1 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai của CTCP - Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam (do Thanh tra Bộ chủ trì).

Các Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương đã tiến hành 606 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 1.636 tổ chức, cá nhân.

Trong đó có 578 cuộc thanh tra việc quản lý sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất, 56 cuộc thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 38 cuộc thanh tra việc sử dụng đất của các nông, lâm trường,...

Qua thanh tra, kiểm tra cho thấy, việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền của địa phương còn chậm, văn bản đã ban hành còn nhiều nội dung quy định vượt thẩm quyền, không thống nhất với Luật và các Nghị định.

Đã phát hiện 33,5% số đối tượng có vi phạm pháp luật đất đai, tăng 1,8% so với 2014, trong đó các vi phạm chủ yếu là không sử dụng đất hoặc tiến độ thực hiện dự án chậm so với tiến độ ghi trong dự án được duyệt; sử dụng đất không đúng mục đích, cho thuê lại hoặc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất,...

Qua đó, các cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 169 tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 15,3 tỷ đồng, kiến nghị truy thu 112,3 tỷ đồng tiền sử dụng đất, kiến nghị thu hồi 8.525 ha đất, 89 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo đánh giá của Bộ Tài nguyên và môi trường, hơn 20% số cuộc thanh tra, kiểm tra chậm được triển khai theo thời gian ghi trong kế hoạch được độ phê duyệt.

Chưa rà soát kỹ đối tượng dẫn đến tình trạng đưa vào kế hoạch thanh tra môi trường đối tượng đã giải thể, ngừng hoạt động; đưa vào kế hoạch thanh tra đất đai đối tượng chưa được giao đất, cho thuê đất.

Việc xây dựng kế hoạch triển khai thanh tra môi trường chưa bám sát nội dung kế hoạch thanh tra được bộ phê duyệt, tình trạng chồng chéo đối tượng thanh tra giữa đơn vị trực thuộc Bộ với các địa phương vẫn còn tồn tại .

Đồng thời, qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, xử lý nhiều hành vi vi phạm pháp luật, nhưng thực tế tỷ lệ thu hồi tiền, đất qua thanh tra vẫn còn thấp; việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra chưa được quan tâm dẫn đến tình trạng một số tổ chức, cá nhân sau thanh tra, kiểm tra chậm hoặc không thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm tra.

Theo Bizlive

Lưu tin
Tin liên quan
Có thể bạn quan tâm