Tám tháng, chi ngân sách vượt thu gần 20%

Tính đến hết tháng 8, Bộ Tài chính đã thu ngân sách được 578.200 tỉ đồng nhưng đã chi ra 690.800 tỉ đồng.Điều này cho thấy tình trạng chi nhiều hơn thu ngân sách nhà nước vẫn rất cao, tới 19,47%, đòi hỏi chính phủ cần tiết kiệm chi tiêu hơn nữa trong điều hành.

Tình trạng chi ngân sách tiếp tục cao hơn thu nhiều gây khó khăn cho nền kinh tế

Tình trạng chi ngân sách tiếp tục cao hơn thu nhiều gây khó khăn cho nền kinh tế

Theo báo cáo tháng 8 của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng ước tính đạt 578.200 tỉ đồng, bằng 63,5% dự toán năm. Tổng chi ngân sách ước tính đạt 690.800 tỉ đồng, bằng 60,2% dự toán năm.

Trong các khoản thu, đáng lưu ý thu từ dầu thô sụt giảm mạnh nhất, chỉ đạt 44.800 tỉ đồng, bằng 48,2%, do giá dầu thô đã sụt giảm rất mạnh từ đầu năm đến nay.

Các khoản thu khác còn lại của ngân sách đã thực hiện gồm thu nội địa 429.400 tỉ đồng, bằng 67,2%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 101.500 tỉ đồng, bằng 58%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 136.300 tỉ đồng, bằng 61,7% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 85.800 tỉ đồng, bằng 60,2%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 80.000 tỉ đồng, bằng 67%; thuế thu nhập cá nhân 36.900 tỉ đồng, bằng 71,9%.

Thu từ thuế bảo vệ môi trường và từ đất đai đạt tỷ lệ rất lớn. Cụ thể, thuế bảo vệ môi trường đã thu được 11.800 tỉ đồng, bằng 91,5%; thu tiền sử dụng đất 35.200 tỉ đồng, bằng 90,2%.

Trong các khoản chi của ngân sách, chi đầu tư phát triển 106.700 tỉ đồng, bằng 54,7% dự toán năm (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 103.700 tỉ đồng, bằng 54,4%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính là 477.900 tỉ đồng, bằng 62,3%. Chi trả nợ và viện trợ 100.500 tỉ đồng, bằng 67%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tính chung 8 tháng qua là 132.500 tỉ đồng, bằng 64,3% kế hoạch năm và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Theo TBKTSG