Ngày 27/1 sẽ bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị

VietTimes -- Ngày 27.1, Ban Chấp hành T.Ư khóa 12 sẽ họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đây là một trong những nội dung quan trọng được thể hiện trong dự thảo chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội 12) được công bố sáng nay (21.1).

Theo đó, dự kiến, sau khi hoàn thành các nội dung nghị sự như khai mạc, thảo luận các văn kiện Đại hội XII, lấy ý kiến đại biểu về dự kiến những vấn đề cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội 12 (nếu có), chiều 23.1, Đại hội sẽ nghe báo cáo của Ban Chấp hành T.Ư khóa 11 về công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư khóa 12; thảo luận và biểu quyết về số lượng Ban Chấp hành T.Ư khóa 12.

Ngày 24.1, Đại hội thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành T.Ư khóa 12. Các đại biểu nghiên cứu danh sách giới thiệu ứng cử, đề cử Ban Chấp hành T.Ư khóa 12 do Ban Chấp hành T.Ư khóa 11 chuẩn bị.

Đại hội trao đổi trực tiếp về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử Ban Chấp hành T.Ư khóa 12 và nghiên cứu các tài liệu hồ sơ về nhân sự. Các đại biểu ghi phiếu ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành T.Ư khóa 12.

Ngày 25.1, Đoàn chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban Chấp hành T.Ư khóa 12 đến các đoàn. Đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành T.Ư khóa 12 (nếu có).

Sau đó, Đoàn chủ tịch họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành T.Ư khóa 12… Đại hội thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử , đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành T.Ư khóa 12; bầu Ban kiểm phiếu.

Ngày 26.1, đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành T.Ư khóa 12; Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành T.Ư khóa 12.

Ngày 27.1, Ban Chấp hành T.Ư khóa 12 sẽ họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Ngày 28.1, Đại hội họp phiên bế mạc tại hội trường.

T.H