Lương bình quân viên chức quản lý doanh nghiệp thuộc UBND TP.HCM là 33,5 triệu đồng/tháng

Thu nhập bình quân viên chức quản lý của các tổng công ty, công ty mẹ thuộc UBND TP năm 2014 là 33,531 triệu đồng/người/tháng, tăng gần 3,2% so với năm 2013. 

Lương bình quân viên chức quản lý doanh nghiệp thuộc UBND TP.HCM là 33,5 triệu đồng/tháng

Thu nhập bình quân người lao động hơn 11 triệu đồng/người/tháng, tăng gần 1,2% so với năm trước.

Đó là số liệu đưa ra trong báo cáo mới nhất của UBND TP.HCM về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của doanh nghiệp nhà nước thuộc TP.

Riêng với các công ty TNHH một thành viên độc lập, thu nhập của người lao động có thấp hơn và giảm so với năm 2013. Thu nhập bình quân người lao động năm 2014 là hơn 9,4 triệu đồng, giảm 5,02% so với năm 2013. Thu nhập bình quân viên chức quản lý trên 22,7 triệu đồng, giảm 3,80% so với năm 2013.

Theo Tuổi trẻ