Hôm nay, 1.510 đại biểu tiến hành phiên họp trù bị Đại hội đảng XII

VietTimes -- Sáng nay (20/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tiến hành phiên họp trù bị với sự tham gia của 1.510 đại biểu. Phiên khai mạc chính thức sẽ diễn ra vào ngày mai 21/1.

Đại hội XII sẽ chính thức khai mạc vào sáng ngày 21/1/2016.

Đại hội XII sẽ chính thức khai mạc vào sáng ngày 21/1/2016.

Sáng nay (20/1), Đại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Đại hội Đảng 12) - sự kiện chính trị trọng đại của cả nước, 5 năm mới diễn ra 1 lần sẽ tiến hành phiên họp trù bị với sự tham gia của 1.510 đại biểu đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên.

Đại hội XII sẽ chính thức khai mạc vào sáng ngày 21/1/2016 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ diễn ra một tuần lễ với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Đại hội Đảng XII sẽ điễn ra với những nội dung chính sau:

Một là, đánh giá kết quả của 30 năm đổi mới. Trong đó về đánh giá 30 năm đổi mới, Đại hội sẽ tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm nhìn lại một cách toàn cục, khách quan, khoa học về toàn bộ tiến trình đổi mới đất nước, nhất là giai đoạn 2006 - 2016. Đại hội cũng sẽ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (Nhiệm kỳ 2011-2015); Quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2016 – 2020.

Hai là, Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa XI; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa XI; Báo cáo về tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có); Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Ba là, Đại hội Đảng XII sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng. Đại hội kỳ vọng sẽ bầu ra BCH TƯ khóa mới là những đại biểu ưu tú trong Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức; có năng lực thực tiễn thể hiện bằng hiệu quả công việc; có uy tín trong Đảng, trong xã hội; có tư duy đổi mới, sáng tạo, khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý có hiệu quả vấn đề mới và vấn đề phức tạp nảy sinh; có khả năng đoàn kết, quy tụ; có phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 28/1/2016..

T.H