Rất cần Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và Chiến lược quốc gia về dữ liệu!
Chuyên đề Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Rất cần Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và Chiến lược quốc gia về dữ liệu!

VietTimes -- Một bộ luật chuyên sâu về bảo vệ dữ liệu cá nhân và một chiến lược quốc gia về dữ liệu là hai yếu tố cần thiết nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt các quy định pháp lý cụ thể về bảo vệ dữ liệu, khắc phục được tình trạng quy định vừa trùng lặp vừa phân tán trong nhiều văn bản chuyên ngành và nhằm xác lập thống nhất hành động ở cấp độ quốc gia.