Hết quý I/2017, Hà Nội giảm 254 đơn vị sự nghiệp công lập

VietTimes -- Tính đến hết quý I/2017, qua rà soát, sắp xếp TP. Hà Nội đã giảm được 254 các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố và đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành, quận, huyện, thị xã.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Sở Nội vụ TP. Hà Nội vừa cho biết, tính đến hết quý I/2017, TP Hà Nội đã cơ bản sắp xếp xong các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn và phù hợp với thực tiễn.

Cụ thể, đã rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố và đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành, quận, huyện, thị xã từ 630 đơn vị xuống còn 376 đơn vị (giảm 254 đơn vị).

Trong đó, sáp nhập 3 trung tâm (Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp, Trung tâm Dạy nghề) thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; sáp nhập Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể thao và Đài Phát thanh thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; sáp nhập Chi nhánh Phát triển quỹ đất và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng, Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp vào Ban Quản lý dự án cấp huyện...

Trước đó, năm 2016 Hà Nội đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy 22 sở và tương đương, sau sắp xếp giảm từ 204 phòng xuống 158 phòng, giảm 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng.

Số trưởng, phó trưởng phòng dôi dư được giảm dần trên cơ sở nghỉ hưu, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm ở những vị trí thích hợp. Đồng thời, sắp xếp các cơ quan hành chính, hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, theo đó, giảm từ 401 đơn vị xuống 280 đơn vị, tức giảm 121 đơn vị, tương ứng 30,2%.

Đối với các quận, huyện, thị xã, cơ bản hoàn thành phương án sắp xếp các phòng chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã. Cơ bản hoàn thành sắp xếp 70 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc TP thành 8 Ban Quản lý dự án theo lĩnh vực thuộc TP và 30 Ban Quản lý dự án khu vực thuộc quận, huyện, thị xã.

Về kế hoạch sử dụng biên chế, năm 2017 TP Hà Nội tiếp tục xác định tỉ lệ tinh giản biên chế đến 2021 tối thiểu 10%. Với biên chế công chức hành chính, thực hiện theo đúng số biên chế mà Chính phủ giao cho Hà Nội là 9.116 công chức, giảm 1,5%. Biên chế viên chức sự nghiệp tại các đơn vị thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế thực hiện theo quy định tại thông tư của bộ, ngành liên quan, các đơn vị sự nghiệp khác giảm 2% biên chế viên chức giao năm 2016. Đối với lao động hợp đồng, căn cứ rà soát, tổng hợp thực tế nhu cầu sử dụng để bố trí đủ cho các đơn vị trên quan điểm tinh giản.

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm