Hà Nội đôn đốc các đơn vị khẩn trương giải ngân đầu tư công

VietTimes -- Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có văn bản đôn đốc các sở, ngành, chủ đầu tư thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2017, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch năm 2018.

Nhiều đơn vị chậm giải ngân theo kế hoạch đề ra - Ảnh minh họa.

Nhiều đơn vị chậm giải ngân theo kế hoạch đề ra - Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và các đơn vị, sau 9 tháng triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017 toàn TP mới thực hiện và giải ngân đạt 51,8% kế hoạch. Mức giải ngân đạt được tương đương với mức giải ngân bình quân chung của cả nước nhưng thấp hơn mức giải ngân cùng kỳ năm 2016 của TP. Hà Nội (57%) cũng như chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và mục tiêu của TP.

Qua tổng hợp số liệu  cho thấy bên cạnh những đơn vị có kết quả giải ngân tốt (trên 70%) như Ban quản lý đường sắt đô thị (72,7%); Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội (94%); UBND huyện Mỹ Đức, quận Thanh Xuân,... còn một số đơn vị có số vốn giao lớn nhưng mức giải ngân dưới 30% điển hình là Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long ( 0%); Sở Văn hóa và Thể thao (8,3%); Sở Tài nguyên và Môi trường (9%); Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố (21,7%),...

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2017, hoàn thiện điều kiện bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và chuẩn bị tốt cho công tác lập kế hoạch đầu tư công năm 2018, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư rà soát và tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các nhiệm vụ đã được UBND Thành phố chỉ đạo tại các văn bản; định kỳ trước ngày 24 hằng tháng báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

Với các dự án đang triển khai thực hiện, các chủ đầu tư cần phối hợp với nhà thầu tập trung thực hiện, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã kịp thời giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân; Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án và có biện pháp xử lý đối với các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu.

Đối với dự án dự kiến hoàn thành ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành. Các đơn vị được giao làm chủ đầu tư, thực hiện rà soát tất cả các dự án được bố trí vốn kế hoạch năm 2017, thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn; gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 18/10/2017.

Đối với các dự án khởi công mới năm 2017 (đến nay chưa khởi công) hoàn thiện thủ tục phê duyệt thiết kế - dự toán, xây dựng kế hoạch và tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng để tạm ứng cho các nhà thầu trước 31/12/2017.

Các dự án đã hoàn thành, đang quyết toán, Chủ đầu tư cần tập trung lập, trình thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và thanh toán đủ vốn cho nhà thầu; đồng thời tập trung thu hồi các khoản phải thu (nếu có) theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư phải rà soát tình hình thực hiện của từng dự án, có văn bản đăng ký và cam kết trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư của cấp mình, đơn vị mình; thời hạn gửi văn bản cam kết về UBND Thành phố trước ngày 18/10/2017.

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm