Đã thu 35.000 tỷ đồng từ sắp xếp nhà đất công

Đến nay, các cấp có thẩm quyền đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 123.413/153.573 cơ sở nhà, đất phải sắp xếp lại, xử lý của các bộ, ngành và địa phương (đạt tỷ lệ 80,4%). Tổng số tiền thu được trên phạm vi cả nước đạt trên 35.000 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đây là kết quả đạt được qua 9 năm triển khai thực hiện sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

Theo ông La Văn Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính, để đẩy nhanh công tác sắp xếp nhà, đất, Cục Quản lý công sản đã phối hợp với các bộ, ngành triển khai việc thực hiện sắp xếp nhà, đất để trình Bộ phê duyệt phương án, đặc biệt tập trung vào đối tượng là các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước để hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, các bộ, ngành, địa phương trong cả nước đã thực hiện báo cáo kê khai và đề xuất phương án xử lý đối với khoảng 154.681 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích khoảng 3.006 triệu m2 đất và 139,4 triệu m2 nhà.

Các cấp có thẩm quyền đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 123.413 cơ sở với tổng diện tích là 1.965,7 triệu m2 đất và 115 triệu m2 nhà. Trong đó giữ lại tiếp tục sử dụng khoảng 1.856,2 triệu m2đất, 108,3 triệu m2 nhà; bán, chuyển nhượng gần 6,3 triệu m2 đất; thu hồi trên 9 triệu m2 đất; chuyển mục đích sử dụng đất trên 3,3 triệu m2.

Tổng số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất của các Bộ, ngành, Tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các địa phương trên phạm vi cả nước đạt trên 35.000 tỷ đồng.

Đánh giá của Bộ Tài chính cho thấy, thông qua việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất, các cấp, các ngành đã có sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp Nhà nước trong việc quản lý hiệu quả các cơ sở nhà, đất này.

Bên cạnh việc huy động nguồn lực trực tiếp từ nhà, đất bổ sung nguồn vốn vào ngân sách Nhà nước để chi cho đầu tư phát triển, việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất còn tạo thuận lợi trong việc huy động nguồn vốn từ các nhà đầu tư để thực hiện các dự án theo quy hoạch của địa phương với các dự án xây dựng chung cư, văn phòng cho thuê, khách sạn, thương mại- dịch vụ góp phần chỉnh trang đô thị mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội và tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Theo Báo Hải Quan