Đã chi 59.000 tỷ đồng trả nợ, viện trợ từ đầu năm

Theo Tổng cục Thống kê, tính từ đầu năm đến thời điểm 15/5/2015, tổng thu ngân sách Nhà nước ước tính đạt 340,4 nghìn tỷ đồng, bằng 37,4% dự toán năm. Đến giữa tháng 5/2015, bội chi ngân sách Nhà nước ở mức 67,6 nghìn tỷ đồng.

Đã chi 59.000 tỷ đồng trả nợ, viện trợ từ đầu năm

Trong đó thu nội địa 253,8 nghìn tỷ đồng, bằng 39,8%; thu từ dầu thô 26,2 nghìn tỷ đồng, bằng 28,2%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 59,2 nghìn tỷ đồng, bằng 33,8%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 81,5 nghìn tỷ đồng, bằng 36,9% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 53,8 nghìn tỷ đồng, bằng 37,7%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 49,7 nghìn tỷ đồng, bằng 41,5%.

 Thu từ thuế thu nhập cá nhân 24 nghìn tỷ đồng, bằng 46,7%; thuế bảo vệ môi trường 4,9 nghìn tỷ đồng, bằng 37,6%; thu tiền sử dụng đất 19,2 nghìn tỷ đồng, bằng 49,2% dự toán.

 Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/5/2015 ước tính đạt 408 nghìn tỷ đồng, bằng 35,6% dự toán năm. Trong đó chi đầu tư phát triển đạt 64,2 nghìn tỷ đồng, bằng 32,9% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 62,6 nghìn tỷ đồng, bằng 32,9%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 281,9 nghìn tỷ đồng, bằng 36,7%. Khoản chi trả nợ và viện trợ chiếm 58,9 nghìn tỷ đồng, bằng 39,2% dự toán cả năm.

 Như vậy, đến giữa tháng 5/2015, bội chi ngân sách Nhà nước ở mức 67,6 nghìn tỷ đồng.

Theo Dân trí