Bộ TT&TT yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến Luật Hợp tác xã

VietTimes -- Bộ TT&TT đề nghị báo chí tuyên truyền làm rõ vai trò, vị trí và những đóng góp của HTX trong xây dựng nông thôn mới; những đóng góp của khu vực kinh tế tập thể trong phát triển KTXH của đất nước; tuyên truyền giới thiệu và nhân rộng những mô hình HTX điển hình tiên tiến trong thời kỳ đổi mới, hội nhập.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Hôm qua (11/4), Bộ TT&TT có công văn số 1199/ PTTH&TTĐT-BTTTT do Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo ký gửi Các cơ quan báo chí.

Theo đó Bộ đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về Luật HTX năm 2012; các chủ trương , chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã để cán bộ đảng viên và nhân dân hiểu rõ bản chất của tổ chức HTX kiểu mới, về yêu cầu khách quan phát triển HTX trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế nhằm thu hút  nhiều tổ chức, các nhân tham gia vào lĩnh vực kinh tế này bằng nhiều hình thức thích hợp.

Cùng với đó, Bộ TT&TT gợi ý các báo xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền vè việc thực hiện chính sách, pháp luật về HTX về mô hình kinh tế tập thể, HTX và các vấn đề liên quan. Trong đó tập trung tuyên truyền làm rõ vai trò, vị trí và những đóng góp của HTX trong xây dựng nông thôn mới; những đóng góp của khu vực kinh tế tập thể trong phát triển KT-XH của đất nước; tuyên truyền giới thiệu và nhân rộng những mô hình HTX điển hình tiên tiến trong thời kỳ đổi mới, hội nhập, những kinh nghiệm tốt, cách làm hay trong tổ chức và hoạt động của HTX, các gương điển hình nông dân sản xuất giỏi, người tốt việc tốt…góp phần cổ vũ, động viên và xây dựng mô hình kinh tế HTX phát triển ngày càng lớn mạnh, đáp ứng kịp thời yêu cầu hội nhập theo định hướng của Đảng, Nhà nước.

Đồng thơi, tích cực, chủ động trong công tác phối hợp các bộ, ngành liên quan để thông tin kịp thời, chính xác và đúng định hướng. Đặc biệt trong tháng 8/2017 đề nghị các cơ quan báo chí lưu ý , thông tin, tuyên truyền kịp thời Hội nghị sơ kết vùng, Hội nghị trực tuyến sơ kết thi hành Luật HTX 2012

Về việc này, Bộ TT&TT cũng đề nghị các cơ quan báo chí có báo cáo bằng văn bản kết quả công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về HTX năm 2012 gửi về Bộ TT&TT trước ngày 10/6/2017.