Bộ TT&TT ban hành Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông

VietTimes -- Từ ngày 1/5/2017, các trạm viễn thông trong quy chuẩn bao gồm các công trình: Trung tâm chuyển mạch, truyền dẫn, trung tâm dữ liệu, trạm thu phát sóng vô tuyến điện cố định sử dụng trong nghiệp vụ vô tuyến điện cố định, thông tin di động, hàng không, hàng hải, dẫn đường, định vị, vệ tinh, phát chuẩn, nghiệp dư; đài phát thanh, đài truyền hình.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ngày 7/12/2016, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã ký ban hành Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2017.

Thông tư mới này này sẽ thay thế Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông được ký hiệu là QCVN 9: 2010/BTTTT được quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30/7/2010 của Bộ TT&TT.

Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn mới này quy định các yêu cầu kỹ thuật về tiếp đất cho các trạm viễn thông bao gồm yêu cầu đối với hệ thống tiếp đất, mạng liên kết trong tòa nhà, mạng liên kết các thiết bị và kết nối hai mạng này với nhau và được áp dụng cho các trạm viễn thông trong quá trình thiết kế, xây dựng vận hành và bảo dưỡng. Trạm viễn thông trong quy chuẩn Quy chuẩn này không áp dụng cho nhà thuê bao.

Quy chuẩn này áp dụng đối với các doanh nghiệp thiết lập cơ sở hạ tầng mạng viễn thông và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến thiết lập mạng viễn thông tại Việt Nam.

Cục Viễn thông và các sở TT&TT có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, triển khai và quản lý các trạm viễn thông phù hợp với quy chuẩn.

Được biết, QCVN 9:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn ngành TCN 68-141: 1999 (soát xét lần 1) "Tiếp đất cho các công trình viễn thông – Yêu cầu kỹ thuật" ban hành theo Quyết định số 571/1999/QĐ-TCBĐ ngày 23 tháng 8 năm 1999 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông).

Các quy định kỹ thuật và phương pháp xác định của QCVN 9: 2010/BTTTT phù hợp với Khuyến nghị K.27 của Liên minh Viễn thông Thế giới (ITU-T) và tiêu chuẩn ETS 300 253 của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI).

QCVN 9:2010/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.