Bộ TT&TT ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính

VietTimes -- Tháng 1 - 12/2017, Bộ TT&TT sẽ tiến hành việc xây dựng văn bản thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, bao gồm Nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống các văn bản liên quan đến công tác kiểm soát TTHC của Bộ,...

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ngày 5/12/2016, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 2175/QĐ-BTTTT về kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ TT&TT năm 2017 do Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng ký. 

Bộ sẽ công bố công khai các TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ; rà soát đánh giá thủ tục hành chính và xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính; kiểm soát quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ. Đồng thời tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính; công tác truyền thông về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; việc khảo sát, kiểm tra và đánh giá triển khai nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị.Cuối cùng là ứng dụng CNTT: Nâng cấp trang tin điện tử, chuyên mục cải cách TTHC trên trang thông tin điện tử của Bộ.