Bộ TT&TT ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2017

VietTimes -- Ngày 30/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 2362/QĐ-BTTTT do Bộ trưởng Trương Minh Tuấn ký về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017. 

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông

Theo đó nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 của Bộ bao gồm 7 nhiệm vụ chính: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính ( Tuyên truyền về cải cải hành chính; đánh giá , tự chấm điểm kết quả cải cách hành chính năm 2016; đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính năm 2016 của các Cục trực thuộc Bộ; Kiểm tra cải cách hành chính năm 2017; các báo cáo cải cách hành chính định kỳ gửi Bộ Nội vụ; tập huấn, bồi dưỡng công chức thực hiện công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc Bộ; thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm).

Về cải cách thể chế, Bộ xác định xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phục phục vụ quản lý nhà nước ngành TTTT( rà soát , hệ thống hóa văn bản QPPL ngành TTTT; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ).

Về cải cách thủ tục hành chính: Xây dựng kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; tuyên truyền về thủ tục hành chính; rà soát đánh giá TTHC theo lĩnh vực quản lý của Bộ năm 2017; công bố, công khai, cập nhật TTHC theo quy định; kiểm soát quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC; tiếp tục nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của các nhân, tổ chức đối với quy định hành chính; tập huấn và hỗ trợ nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC thuộc các  cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Xây dựng Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo Nghị định Bộ ( thay thế Nghị định 132/2013/NĐ-CP)… Về Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; Về cải cách tài chính công; Về Hiện đại hóa nền hành chính…