Bộ TT&TT ban hành danh mục sản phẩm TT&TT có khả năng mất an toàn

VietTimes -- Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn vừa ký ban hành Thông tư số 42/2016/TT-BTTTT về việc điều chỉnh danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TT&TT.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 tại Việt Nam; tổ chức, cá nhân có liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 tại Việt nam đều phải chịu sự điều chỉnh của thông tư này.

Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 được quy định tại “Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành CNTT -TT bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy”.

Nguyên tắc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 bao gồm: Việc quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được thực hiện theo Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ TTTT

Trong trường hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn mới sửa đổi, bổ sung thay thế quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thì áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn mới theo quy định nêu tại quy chuẩn kỹ thuật mới và các quy định về việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn của Bộ TTTT

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2017 và thay thế cho Thông tư số 05/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ TTTT Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TTTT.

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm