28/63 tỉnh, thành phố chưa hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

VietTimes -- Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện còn 28/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Ảnh minh họa, nguồn internet

Ảnh minh họa, nguồn internet

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng cuối kỳ (2016 - 2020).

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện còn 28/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa hoàn thiện hồ sơ để gửi về Bộ thẩm định.

Do vậy, để đảm bảo tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp theo quy định của pháp luật; đảm bảo căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp tỉnh gửi về Bộ chậm nhất vào ngày 31/5/2017 để tổ chức thẩm định, trình Chính phủ phê duyệt.

Trường hợp không đảm bảo thời hạn nêu trên thì UBND cấp tỉnh hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ triển khai. Đồng thời, đề nghị tiếp tục chỉ đạo thực hiện và báo cáo về Bộ TN-MT kết quả việc lập, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo tổng hợp các chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã thực hiện và chưa thực hiện trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường chậm nhất vào ngày 31/3/2017 làm cơ sở để thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, đảm bảo chỉ tiêu đã được phê duyệt.