11 tháng, tinh giản biên chế hơn 5.400 cán bộ, công chức

Tính đến 30/11/2015, đã có 14 Bộ, ngành, 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tinh giản biên chế năm 2015 và 1 Bộ, ngành, 13 tỉnh, thành phố đề nghị giải quyết tinh giản biên chế đợt 1 năm 2016 với số đối tượng tinh giản là 5.433 người

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, đến thời điểm ngày 30/11/2015 đã có hơn 5.400 cán bộ, công chức bị cắt giảm biên chế. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, đến thời điểm ngày 30/11/2015 đã có hơn 5.400 cán bộ, công chức bị cắt giảm biên chế. (Ảnh minh họa)

Theo Bộ Nội vụ, thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế công chức, trên cơ sở báo cáo của các bộ, ngành, địa phương và quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã ban hành quyết định giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức, hành chính của Bộ, ngành, địa phương năm 2016 gắn với việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và giao biên chế đối với các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2016.

Bộ cũng đã phối hợp với Bộ Giáo dục- đào tạo và Bộ Y tế tổ chức thẩm định số lượng người làm việc tăng thêm trong các trường học, bệnh viện công lập thành lập mới của 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, tổ chức hội nghị tập huấn triển khai về chính sách tinh giản biên chế để các Bộ, ngành, địa phương thống nhất thực hiện.

Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, đa số các Bộ, ngành, địa phương đã tổ chức triển khai việc thực hiện tinh giản biên chế và xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế.

“Tính đến ngày 30/11/2015, đã có 14 Bộ, ngành, 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tinh giản biên chế năm 2015 và 1 Bộ, ngành, 13 tỉnh, thành phố đề nghị giải quyết tinh giản biên chế đợt I năm 2016 với số đối tượng tinh giản là 5.433 người”, Bộ Nội vụ cho biết.

Sẽ tiếp tục đổi mới phương thức tuyển dụng công chức

Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, năm 2015, ngành Nội vụ đã quan tâm và tập trung thực hiện công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, thể chế về tổ chức bộ máy và quản lý biên chế.

Nhiều văn bản đã được Bộ Nội vụ cùng các đơn vị trong ngành như Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các bộ, cơ quan ngang bộ và Sở Nội vụ tại các địa phương tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành, như: Luật Tổ chức chính phủ năm 2015 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua, phù hợp với các quy định của Hiến pháp năm 2013, bảo đảm các quy định pháp lý về tổ chức và hoạt động của Chính phủ được đổi mới đồng bộ với các cơ quan khác trong bộ máy nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Hiện Bộ Nội vụ đang khẩn trương cùng các bộ, ngành liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật; đồng thời, hoàn thiện Báo cáo đánh giá cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XIII và định hướng hoàn thiện cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XIV để trình cấp có thẩm quyền.

“Về tinh giản biên chế, đã trình Bộ Chính trị thông qua Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; theo đó, đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện; Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 về quản lý biên chế công chức; Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 hướng dẫn Nghị định số 108/2014/NĐ-CP”, Bộ Nộ vụ cho biết.

Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2016, đơn vị này sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhằm đạt mục tiêu xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả.

Cùng với đó, sẽ tập trung hoàn thiện Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; Rà soát và hoàn thành hệ thống tiêu chuẩn ngạch công chức, hệ thống tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức để tiêu chuẩn hoá và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

Bộ Nội vụ cũng sẽ đổi mới phương thức tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức; đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức. Tiếp tục đẩy mạnh việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đúng thực chất, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện và triển khai xây dựng, củng cố và duy trì văn hóa công vụ, nâng cao đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

"Bộ cũng sẽ đôn đốc, khuyến khích và giúp đỡ các bộ, ngành, địa phương ứng dụng rộng rãi phần mềm thi tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức....", Bộ Nội vụ cho biết.

Theo Infonet