10 tháng, tổng chi ngân sách hơn 800.000 tỷ đồng

Tính từ đầu năm đến 15/10, thu ngân sách đạt hơn 700.000 tỷ đồng nhưng chi ngân sách đã vượt 867.000 tỷ.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2015 ước tính đạt 867,7 nghìn tỷ đồng,

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2015 ước tính đạt 867,7 nghìn tỷ đồng,

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2015 ước tính đạt 709,8 nghìn tỷ đồng, bằng 77,9% dự toán năm.

Trong đó thu nội địa đạt 522,5 nghìn tỷ đồng, bằng 81,8%; thu từ dầu thô 53,8 nghìn tỷ đồng, bằng 57,9%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 129,9 nghìn tỷ đồng, bằng 74,2%.

Trong thu nội địa, một số khoản thu đạt khá và vượt dự toán năm như: Thu thuế bảo vệ môi trường đạt 18,2 nghìn tỷ đồng, bằng 140,9% dự toán năm.

Thu tiền sử dụng đất 44,8 nghìn tỷ đồng, bằng 114,9%; thuế thu nhập cá nhân 45,2 nghìn tỷ đồng, bằng 88,1%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 95,7 nghìn tỷ đồng, bằng 80%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 103,3 nghìn tỷ đồng, bằng 72,5%; thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 158,5 nghìn tỷ đồng, bằng 71,8%.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2015 ước tính đạt 867,7 nghìn tỷ đồng, bằng 75,6% dự toán năm.

Trong đó chi đầu tư phát triển 134,3 nghìn tỷ đồng, bằng 68,9% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 130,5 nghìn tỷ đồng, bằng 68,5%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính ước tính đạt 605,1 nghìn tỷ đồng, bằng 78,9%; chi trả nợ và viện trợ gần 121 nghìn tỷ đồng, bằng 80,6%.

Theo Infonet