Nhà nước sẽ bán trên 51% vốn tại Sabeco

Nhà nước sẽ bán trên 51% vốn tại Sabeco

- Tám năm sau cổ phần hóa (CPH) tại Sabeco, đến nay nhà nước còn giữ khoảng 89,59% cổ phần, còn lại đã bán cho Heineken khoảng 5%, các cổ đông khác giữ tỷ lệ còn lại.
Nhà nước sẽ bán trên 51% vốn tại Sabeco

Nhà nước sẽ bán trên 51% vốn tại Sabeco

Tám năm sau cổ phần hóa (CPH) tại Sabeco, đến nay nhà nước còn giữ khoảng 89,59% cổ phần, còn lại đã bán cho Heineken khoảng 5%, các cổ đông khác giữ tỷ lệ còn lại.
Close